Regulamin Sklepu Internetowego

(Wersja 1.0; stan na 01.05.2023)

Regulamin sklepu internetowego „certit.pl”

 1. Postanowienia ogólne
 2. Regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień towarów złożonych przez Klientów za pośrednictwem Serwisu „certit.pl”.
 3. Administratorem Serwisu jest Certit.pl
 4. Klient korzystający z Serwisu może kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@certit.
 5. Administrator za pośrednictwem Serwisu świadczy usługi:
 6. a) zapoznania się z ofertą produktów Administratora ;
 7. b) sprzedaży produktów Administratora;
 8. c) prowadzenia Konta Klienta.
 9. Definicje
 10. Administrator– Certit.pl
 11. Adres e-mail – adres poczty elektronicznej Klienta podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia lub procedury zakładania Konta lub zmieniony później w panelu „Moje Konto”.
 12. Cena– wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN), którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt.
 13. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający zakładanie Konta.
 14. Formularz zamówienia– interaktywny formularz dostępny w Serwisie i umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia.
 15. Hasło– ciąg znaków alfanumerycznych podanych przez Klienta i przypisanych do Klienta i jego Loginu, które w połączeniu z loginem umożliwiają danemu Klientowi zalogowanie się i korzystanie ze Sklepu oraz zakładanie Konta.
 16. Klient– Konsument (w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego) lub Przedsiębiorca (w rozumieniu art. 43(1) Kodeksu cywilnego), który posiada Konto oraz zawiera Umowę w ramach Serwisu.
 17. Konto– indywidualne konto Klienta w Serwisie, za pośrednictwem którego gromadzone są dane Klienta oraz informacje podane przez Klienta oraz informacje o dokonanych przez Klienta Zamówieniach.
 18. Koszyk– element oprogramowania Serwisu, który umożliwia złożenie Zamówienia, podgląd danych Zamówienia oraz ich modyfikację.
 19. Login– adres e-mail lub nazwa Klienta  podana podczas procedury rejestracji do Serwisu, umożliwiający Klientowi zalogowanie się do Konta i korzystanie z Serwisu.
 20. Pliki cookie – pliki zapisywane na urządzeniu Klienta podczas odwiedzin Serwisu, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez  Klienta stronach.
 21. Polityka Prywatności– dokument określający postanowienia dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny pod adresem https://certit.pl/polityka-prywatnosci-certit/ .
 22. Produkt– dostępna w Serwisie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
 23. Regulamin– niniejszy regulamin.
 24. Serwis– strona internetowa certit.pl, za pomocą której Administrator prowadzi sprzedaż produktów oraz działania o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym.
 25. Sprzedawca– Administrator.
 26. Umowa– umowa zawarta na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w Serwisie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem lub Użytkownikiem, której przedmiotem jest sprzedaż Produktu albo stosownie do jego cech, umowa o świadczenie usług lub umowa o dzieło.
 27. Zamówienie– oświadczenie woli składane przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, poprzedzone akceptacją Regulaminu, wyborem Produktów oraz wyborem formy płatności.
 28. Oferta– zbiór towarów, których nabycie jest możliwe za pośrednictwem Serwisu.

III. Zakładanie Konta

 1. Rejestracja i zakładanie Konta następują poprzez wypełnienie Formularza rejestracji. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie adresu e-mail.
 2. W Formularzu rejestracji można podać numer telefonu komórkowego lub nazwę firmy.
 3. Założenie, rejestracja i korzystanie z Konta w Serwisie jest bezpłatne i możliwe przez czas nieoznaczony.
 4. W ramach procedury zakładania Konta należy ustalić Hasło do tego Konta.
 5. Logowanie do Konta odbywa się poprzez podanie Loginu (adresu e-mail lub nazwy) i Hasła ustanowionego w Formularzu rejestracji przez Użytkownika.
 6. Przed zakończeniem procesu zakładania Konta, należy wyrazić zgodę Polityki Prywatności.
 7. Warunkiem rejestracji Konta jest złożenie oświadczenia przez osobę zakładająca Konto, że zapoznała się z Regulaminem i akceptuje jego treść. Oświadczenie jest składane poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, zawierającego oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką Prywatności.
 8. Klient zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do zalogowania się na Konto osobom nieuprawnionym. Konsekwencje udostępnienia przez Klienta danych do zalogowania osobom nieuprawnionym, ponosi Klient.
 9. Sprzedawca będzie przekazywał Klientowi informacje związane z zakupem przez Klienta Produktów od Sprzedawcy w formie elektronicznej (mailowej) w Panelu „Moje Konto”, albo Klient i Sprzedawca uzgodnią wspólnie inny tryb przekazywania informacji.
 10. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto w panelu „Moje Konto”.
 11. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu
 12. Korzystanie z Serwisu jak również składanie Zamówień wymaga od Klienta:
 13. a) urządzenia końcowego, umożliwiającego wygenerowanie Serwisu, z dostępem do sieci Internet oraz do działającej przeglądarki internetowej,
 14. b) aktywnego konta poczty elektronicznej,
 15. c) włączonej obsługi Plików cookies zgodnie z informacją wynikającą z Polityki Cookie,
 16. Zamówienia; Zawarcie Umowy
 17. Założenie Konta nie jest konieczne do złożenia Zamówienia w Serwisie.
 18. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktu (Produktów) wskazanych w Zamówieniu.
 19. W celu złożenia Zamówienia należy :

(a) zalogować się do Konta,

(b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie zaznaczyć przycisk „Dodaj do koszyka” oraz „Przejdź do kasy”,

(c) wskazać dane do faktury oraz adres dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polski,

(d) zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia,

(e) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności,

(f) zaznaczyć pole „Zamawiam i płacę”,

 1. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. O koszcie dostawy Produktów Klient jest informowany przy wyborze sposobu dostawy podczas składania Zamówienia.
 2. Serwis zastrzega sobie możliwość aktualizowania Cen, jednakże Sprzedawca jest związany Ceną obowiązująca w chwili złożenia Zamówienia. Zmiana Ceny nie odnosi się do Zamówienia złożonego przed wprowadzeniem zmiany Ceny.
 3. Płatność; Faktury przesyłane drogą elektroniczną
 4. Dokonując zakupu w Serwisie, możesz skorzystać z jednej z następujących metod płatności:

– w formie szybkiego przelewu (opcja dostępna dla wybranych banków),

– za pomocą BLIK,

Wyboru metody płatności można dokonać każdorazowo przed złożeniem Zamówienia. |

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem internetowym, Klient w momencie dokonania Zamówienia obowiązany jest zapewnić środki pieniężne odpowiadające wartości złożonego Zamówienia wraz z kosztami dostawy. W razie braku zapłaty za Produkt z góry, Zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 2. Klient akceptując Regulamin zgłasza jednocześnie żądanie wystawiania faktur dokumentujących dokonaną na jego rzecz sprzedaż.
 3. Klient wyraża zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych w formie pliku pdf oraz ich wysyłanie na podany przez Klienta Adres e-mail lub udostępnianie w założonym przez siebie Koncie.

VII. Dostawa

 1. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca nie prowadzi wysyłki Produktów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa Produktu następuje na adres wskazany w Zamówieniu.
 2. Szczegółowe informacje na temat sposobów dostawy znajdują się w Sklepie Internetowym.
 3. W dniu wysłania Produktu na adres podany w Zamówieniu przekazywana jest na Adres e-mail Klienta, informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

VIII. Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Klient może w terminie 14 dni od dnia, którym wszedł w posiadanie Produktów lub od dnia zawarcia Umowy, gdy przedmiotem Umowy są Produkty będące usługami; odstąpić od Umowy bez podawania jakichkolwiek przyczyn, składając Sprzedawcy przez upływem ww. terminu oświadczenie o odstąpieniu.
 2. Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia np. poprzez wysłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Sprzedawca wyśle niezwłocznie Klientowi na jego Adres e-mail informację o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy:
 6. a) w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi/Użytkownikowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności (w tym koszty dostawy)
 7. b) zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Klienta przy składaniu Zamówienia, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, ale w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Ostatnie na Blogu IT

Kopiowanie Windows 11 z dysku SSD do M2 za darmo

Prezentowany poniżej film zawiera procedurę kopiowania aktywnego systemu operacyjnego z jednego dysku na drugi za pomocą narzędzi: Rufus oraz Clone Zilla. https://youtu.be/qIEZxhS-y2I Tak wygląda kopiowanie Windowsa...

Jak się połączyć za pomocą Twingate

Zdalne połączenie za pomocą Twingate ustanawiamy, mając wcześniej skonfigurowane konto Certit Twingate, poprzez aplikację Twingate na swoim urządzeniu. Następnie należy skonfigurować połączenie z siecią...

Czym się różni Twingate od VPN?

Podamy kilka informacji na temat różnic między Twingate a VPN. VPN to w zasadzie systemowy proxy z szyfrowaniem. Natomiast Twingate można rozumieć jako zbiór...